Διάρκεια και Κόστος Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει διακόσιες πενήντα (250) ώρες -οι οποίες θα διεξαχθούν τα Σαββατοκύριακα- και θα καλύψει μια χρονική περίοδο από 8-5-2015 έως 28-02-2016.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό τον 1.200  ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις  (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση τελευταία βδομάδα Απριλίου, 2η δόση πρώτη βδομάδα Σεπτεμβρίου και 3η δόση πρώτη βδομάδα Ιανουαρίου.