Συχνές Ερωτήσεις

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος;

Ο αριθμός των θέσεων δεν υπερβαίνει τα 30 άτομα.

Πως μπορεί να γίνει η αποπληρωμή του ποσού της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Έχετε τη δυνατότητα αποπληρωμής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα εξειδίκευσης σε τρείς (3) δόσεις

Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω

Στα δια ζώσης προγράμματα όπου απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων, οι εγγραφόμενοι δικαιούνται αριθμό ωριαίων απουσιών σε ποσοστό επί του συνόλου των ωρών του προγράμματος.

Για παραιτέρω απουσίες είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση από την εταιρεία/εργοδότη που να δηλώνει ότι ο εγγραφόμενος δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει συγκεκριμένη εισήγηση για επαγγελματικούς λόγους).