ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράμματος  με τίτλο:

<<Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία>>.

Tο πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους  φυσικοθεραπευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα συνδέονται με την παιδιατρική αποκατάσταση.

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές  έως 30-02-2015

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά.

1.         Αντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, αντίστοιχους και ισότιμους με τους ελληνικούς, από το ∆ΟΑΤΑΠ  ή ∆ΙΚΑΤΣΑ .

2.         Σύντομο κείμενο (έως 500 λέξεις), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης.

Εάν ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα επιλογής: Ειδική Φυσική Αγωγή και Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία,  έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα συναφή με την Παιδιατρική θα πρέπει να καταθέσει την αντίστοιχη βαθμολογία.

 Αιτήσεις θα βρείτε στο www. sprthess.com

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Πληροφορίες

Χριστάρα Αλεξάνδρα 6942222445, 2310445879

Γεωργιάδου Αθηνά  6937121273, 2310433579

Email: hristara2@hotmail.com,